Intern reglement

De werking van en het samenleven in de vereniging worden geregeld door de statuten van de vereniging en door dit intern reglement. Door het feit van hun inschrijving verbinden de leden zich ertoe dit reglement na te leven. Inbreuk op deze regel kan een sanctie tot gevolg hebben.

Het bestuursorgaan en de algemene vergadering (AV) hebben het recht en de bevoegdheid om het intern reglement te wijzigen en de plicht deze wijzigingen zo snel mogelijk kenbaar te maken aan alle leden van de vereniging. In alle gevallen die niet voorzien zijn in de statuten of het intern reglement, beslist het bestuursorgaan.

Hier kan je het volledige intern reglement terugvinden: Intern reglement